Skip to main content

GDPR

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

AUTOLAKOVŇA COLOR CAR s.r.o. so sídlom Dopravná 3931 v Trebišove, IČO 48 272 663 spracúva osobné údaje na účely evidencie zákaziek. Osoba, ktorej sa spracovanie osobných údajov týka, je spravidla objednávateľ opravy alebo tretia osoba, s ktorou sa koná v rámci vykonávania opravy (ďalej aj len “dotknutá osoba”).
AUTOLAKOVŇA COLOR CAR s.r.o. je pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby povinná postupovať v súlade s Nariadením a/alebo Zákonom. AUTOLAKOVŇA COLOR CAR s.r.o. získava osobné údaje na základe objednávky dotknutej osoby.

Vzhľadom k tomu, že dbáme o práva dotknutých osôb a ich ochranu, poskytujeme nasledovné informácie v rozsahu, ktorý nemôže ohroziť, znemožniť alebo závažne sťažiť spoluprácu a to najmä s poisťovňami, s ktorými má AUTOLAKOVŇA COLOR CAR s.r.o. uzatvorenú zmluvu o spolupráci v oblasti opráv MV a súčasne, na základe zmluvných vzťahov je možné predpokladať, že predmetné informácie boli poskytnuté iným prevádzkovateľom (poisťovni), ktorý spracúval osobné údaje pred zaregistrovaním zákazky v AUTOLAKOVŇA COLOR CAR s.r.o.

Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v Nariadení alebo Zákone o ochrane osobných údajov.
Máme zákonnú povinnosť poskytnúť osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov .
Osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou AUTOLAKOVŇA COLOR CAR s.r.o. a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené AUTOLAKOVŇA COLOR CAR s.r.o. (prevádzkovateľom) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.
Osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami AUTOLAKOVŇA COLOR CAR s.r.o. Zo zálohových úložísk budú osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. AUTOLAKOVŇA COLOR CAR s.r.o. je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.
Pri spracúvaní osobných údajov AUTOLAKOVŇA COLOR CAR s.r.o. sú účastníci konania dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
Na uchovávanie osobných údajov, ktoré v súvislosti s objednávkou (zákazkou) spracúvame a archivujeme po dobu, počas ktorej AUTOLAKOVŇA COLOR CAR s.r.o. potrebuje zákazku evidovať na svoju činnosť. Ukončenú zákazku uchovávame pod dobu 10 rokov od jeho ukončenia. Ak nebola zákazka realizovaná alebo bola dotknutou osobou následne zrušená, tak osobné údaje sú ihneď vymazané.
Osobné údaje sú uchovávané 10 rokov po ukončení zákazky, resp. zmluvy, na základe ktorej boli získané alebo poskytnuté z dôvodu evidencie prevádzkovateľa viesť účtovníctvo a plniť daňové povinnosti.
Osobné údaje na účely plnenia účtovných a daňových povinností sú spracúvané najmä na základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Spracúvanie osobných údajov na tento účel je zákonnou povinnosťou AUTOLAKOVŇA COLOR CAR s.r.o. Na tento účel nevyužívame žiadne služby prostredníctvom sprostredkovateľa.
Osobné údaje poskytujeme príslušnej poisťovni, osobám dotknutým v objednávke zákazky.

 

Oprávnená osoba

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.
Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Mail: info@autolakovnatv.sk
Telefón: +421 904 338 296

Korešpondenčná adresa:
Zodpovedná osoba pre GDPR

AUTOLAKOVŇA COLOR CAR s.r.o.
Dopravná 3931
075 01 Trebišov

 

Práva dotknutej osoby podľa nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

Právo na prístup

Dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o nej máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako tieto osobné údaje používame.
Vo väčšine prípadov budú osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o dotknutých osobách máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Dotknutá osoba má právo nás požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. Máte právo také spracúvanie namietať. Vašu námietku sme povinní posúdiť a v prípade zistenia skutočností, ktoré neboli k dispozícii v čase posúdenia dopadov na Vaše práva a slobody (test proporcionality), môžeme vašej námietke vyhovieť.

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú Vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky Vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.
Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Oprávnenej osoby.